Autogiroansökan


Namn*

Motala Fitness Center AB

 

Namn*

 

Fullständig adress*

Drakvägen 9

 

Fullständig Adress*

 

591 32 Motala

 

Postnummer Ort

 

 

 

Organisationsnummer

556977-2097

 

Person-/organisationsnummer (10 siffror, fakturabetalare)*

Bankgironummer

562-7690

 

Betaltjänstleverantör (bank)*

 

Konto (Clearingsnummer + Kontonummer)*

 

 

Clearingsnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänsteleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingsnumret de fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.Handelsbankens clearingsnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingsnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokonto i Nordea: Clearingsnummer = 9960.

 

 

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalarens senare angivet konto, på begäran av medgiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro.

 

Ort och datum*

Betalarens underskrift datum*

 

 

Bindningstid och betalningsregler för träningstagg på MFC. Taggen är bindande under 12-månadersperioden. Om du därefter vill fortsätta att träna hos oss behöver du inte göra någonting. Vi fortsätter att dra pengar så länge du vill vara medlem hos oss. Om du däremot vill säga upp kortet när 12 månader har gått måste du göra det skriftligt via en uppsägningsblankett. För att kunna stoppa dragningen, vilken sker i förskott, gäller 30 dagars uppsägningstid. Månadsbetalningen sker den 28:e varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets undertecknande. Undertecknande på denna blankett så har man godkänt våra ordningsregler och avtal som gäller på gymmet. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. 

 

Allmänna villkor gäller för medlemskap på Motala Fitness Center 

1.Allmänt 

1.Dessa allmänna villkor gäller mellan medlemmen som är namngiven i avtalet och Motala Fitness Center 

2.Medlemskap på Motala Fitness Center kan sökas av person som 

-Är myndig eller vid annat förhållande får sitt medlemskap skriftligen godkänd på medlemskapet av målsman

-Ej står i skuld till Motala Fitness Center för tidigare medlemskap 

-Ej har ett allmänt hälsotillstånd som enligt personal på Motala Fitness Center ej tillåter träning utan risk för    ohälsa eller skada 

1.Medlemskapet är personligt, gäller ifrån det startdatum som anges i medlemsavtalet samt i den omfattningen och den period som medlemmen har bundit sig för

1.Medlemmens ansvar

2.Medlemmen förbinder

3.Att alltid ha med sig sin tagg och kunna visa upp den innan, under, efter träning. Har alltid ID-handling med dig för att kunna kontrollera att ingen obehörig tränar på någon annans tagg. Byt skor när du kommer till anläggningen. Endast inomhusskor får användas.Torka av maskiner efter dig .Släpp inte in någon annan än dig själv på gymmet. Träning i bar överkopp är ej tillåtet. Om du ska ta en bild gå in i gruppträningen/strech-rummet och ta bild när ingen är där.  

-I fall av regelbrott såsom stöld, olämpligt uppträdande stängs man av från verksamheten och förlorar sitt medlemskap med omedelbar verkan. Återbetalning av gym medlemskap sker ej. Vid utlåning av sitt personliga medlemskap till annan person eller släpper in icke behörig person på obemannade tider så spärras taggen. För att få sin tagg uppspärrad igen så kostar det mellan 1000-5000kr

-Att ta del och följa de gällande säkerhets- och ordningsregler som finns på Motala Fitness Center 

-Denna information finns alltid upphängd i receptionen vad som gäller

-Att följa de anvisningar som ges av personal på Motala Fitness Center avseende träningsmetoder och hantering av tränings utrusning samt maskinerna, gummiband som byggs på maskiner/stänger är inget som personal tar ansvar över utan det sker på egen risk. All träning sker på egen risk

-Att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Motalas Fitness Centers lokal

-Att följa de lagar och förordningar angående narkotika  

1. Medlemstaggen/kort/mobil 

2.Medlemstaggen är Motala Fitness Center egendom och disponeras av medlemmen personligen 

Medlemmen förbinder sig till 

-Att inte låna ut eller överlåta det till annan person 

-Att direkt anmäla förlust till personal på Motala Fitness Center 

1.Förlorar medlemmen sin tagg, eller skadas detta, så spärrar Motala Fitness Center taggen och utfärdar en ny. För detta utförande tar Motala Fitness Center ut en avgift enligt vid var tid gällande prislista 

1.Kvarglömda saker 

2.Kvarglömda saker i Motala Fitness Centers lokaler återfås då medlemmen 

-Kan beskriva föremålet som är kvarglömt, om ej namn eller liknande finns på föremålet

-Lämna aldrig kvar något i skåpen om du inte har hyrt ett eget skåp av oss på gymmet (avtal för det finns i receptionen)

3.Efter en månad och föremålet fortfarande inte blivit hämtat har Motala Fitness Center rätt att göra sig av med föremålet, om föremålet kan anses ha ett värde överlämnas detta till Polisen 

1.Motala Fitness Center ansvar

2.Motala Fitness Center ansvar inte för förhinder eller begränsning av träningsmöjligheter vilket beror på omständigheter utanför Motala Fitness Centers kontroll såsom brand, vatten naturkatastrof, pandemi eller myndighets beslut  

3.Motala Fitness Center ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker medlemmen med för i lokalen 

4. Förändringar i medlemskap vid särskilda omständigheter 

5.Medlem som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja våra erbjudanden skall ta kontakt med personal och se om det finns möjlighet att göra någon form av ändring för det skall passa bägge parterna, detta är något som personalen får ta beslut i det enstaka fallet

1.Avgifter Och betalning 

2.Medlemmen eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar, erlägger avgifter vid var tid gällande prislista eller om prislistan ändras ( gällande autogiro ). I anslutning till beviljande av medlemskap skall medlemmen betala engångsavgifter i form av startavgift 

1.Upphörande av medlemsavtal

2.Medlemsavtal för kontant-medlemskap upphör vid utgående bindningstid

3.Medlemsavtal för autogiro-medlemskap är ett bundet medlemskap i 12 månader. Efter 12 månader så löper autogiro vidare tills medlemmen säger upp det. Där en skriftlig uppsägningsblankett i fylles och sista dragning görs efter 1 kalendermånad.

  1. Uppsägningsblanketten skrivs under av den personen som står på autogirot så Motala fitness center och banken får rätt uppgifter när medlemsavtalet ska avlutas. Har någon annan person som ej står på autogirot skrivit under gäller inte uppsägningen
  2. Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro-medlemskap och den aktuella summan saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring (Sista i bankdagen månaden) Skickar Motala Fitness Center och banken en ny dragning. Minst 2 försök kommer att ske på medlemmens konto. Skulle det fortfarande saknas täckning på kontot kommer Motala fitness center och banken skicka max 3 påminnelsefakturor med straffavgift på 100kr per varje påminnelse till medlem via kivra, e-post eller brev. Skulle inte nån av dessa fakturor betalas in så skickas ärendet vidare till kronofogden och en dröjsmålsränta kommer enligt §6 räntelagen debiteras från första förfallodagen.

6.Motala Fitness Center har rätt att stänga av medlem för viss tid eller säga upp medlemskapet med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot medlemsavtalet och ej efter anmodan av Motala Fitness Centers personal vidtar rättelse;

-Missköter betalningar och andra avgifter 

-Bryter mot det säkerhets – eller ordningsregler eller anvisningar av personal på Motala Fitness Center 

1.Ändringar av de allmänna villkoren

Motala Fitness Center har rätt att ändra allmänna villkor 

1. Information och meddelande

11.1 Motala Fitness Center skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlem- men med brev till av denne anmäld adress eller till den e-post adress som medlemmen har angivit. 

11.2 Medlemmen skall underrätta Motala Fitness Center om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro

1. Personuppgifter

         Motala Fitness Center behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet 

         12.1 Personuppgifterna sparas av Bolaget under ett år efter det att Medlemsavtalet upphört. Medlemmens uppgifter             

          behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

 

        12.2 Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till Motala Fitness Center 

        behandlar personuppgifter om Medlemmen. Medlemmen har rätt att till Bolaget anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn och personnummer

 

 

             Ort och datum                                                Namn och namnförtydligande

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Autogiroansökan
lock iconUnique Document ID: 6eb2d3eed3c82b10e7342d92392fe3831e4f1bea
Timestamp Audit
29/04/2022 10:16 am CETAutogiroansökan Uploaded by Viktor Andersson - order@motalafitnesscenter.se IP 193.41.119.218
30/05/2023 2:09 pm CETViktor Andersson - motalafitnesscenter@outlook.com added by Viktor Andersson - order@motalafitnesscenter.se as a CC'd Recipient Ip: 193.41.119.218